Podmínky spolupráce

Podmínky spolupráce duly Andrey Forberger s klientkami jsou upraveny písemně v individuálně uzavíraných Dohodách o poskytování služeb.

Poskytovatelka služeb:

Ing. Andrea Forberger, MA
narozena 25. 6. 1978
trvalým bydlištěm v Brně, Šmídkova 7, 616 00
tel. 774 458 459
mail: dula@andreaforberger.cz

IČ: 04768256

Obsah Dohody upravuje tyto body:

 • DEFINICE POJMŮ 
  1. Službou se rozumí souhrn činností fyzické a psychické podpory klientky pro období těhotenství, přípravy na porod, porodu a šestinedělí. Může zahrnovat informační schůzky, konzultace (osobní nebo telefonické), osobní doprovod k porodu a minimálně 1 poporodní návštěvu tak, jak jsou dále specifikovány v bodu 3.
  2. Služby uvedené v bodu 1.1 jsou poskytovány osobně Poskytovatelkou, která je vykonává v rámci své profese duly a/nebo laktační poradkyně. Dula jako nezdravotnická pomáhající profese doplňuje tým zdravotníků, psychologů a jiných profesí, které pečují o ženu v těhotenství, u porodu a v šestinedělí. Poskytovatelka prošla vzděláním a je aktivní členkou těchto profesních organizací: 

České asociace dul, z. s. (dále jen ČAD) ,

občanského sdružení Mamila, o.s. (dále jen Mamila),

Nezávislé asociace pro zpracování placenty (dále jen NAZEP).

Ve své práci se dodržuje Etický kodex ČAD (k nahlédnutí na webových stránkách https://www.duly.cz/eticky-kodex-cad/).

 • PŘEDMĚT DOHODY
  1. Poskytovatelka se zavazuje poskytnout Klientce dohodnutý rozsah služeb a Klientka se zavazuje Poskytovatelce za tyto služby zaplatit honorář, a to vše za podmínek uvedených v podepisované Dohodě.
 • CHARAKTER POSKYTOVÁNÝCH SLUŽEB
  1. Poskytovatelka nabízí tento rozsah služeb, které poskytuje dle projevené potřeby Klientky:
   1. Seznamovací a informační schůzka
   2. Individuální konzultace – předporodní příprava
   3. Pohotovost k porodu v období od ukončeného 37. gestačního týdne Klientky do porodu
   4. Doprovod u porodu
   5. Poporodní návštěvy
   6. Laktační poradenství
   7. Konzultace při zpracování placenty
   8. Individuální konzultace a podpora v období šestinedělí
   9. Individuální konzultace a podpora pro specifické situace spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím
  2. Standardní délkou služeb, které mají charakter konzultace, osobní nebo online schůzky, ev. návštěvy, se rozumí 1 hodina. Rozsah těchto služeb je ovšem daný sdělenou potřebou Klientky a může být delší.
 • OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Poskytovatelka postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinna dbát pokynů Klientky.
  2. Poskytovatelka během poskytování Služeb nezasahuje žádným způsobem do kompetencí zdravotníků, nehodnotí průběh poskytované zdravotní péče. U porodu nerozhoduje za rodiče ohledně jakýchkoliv medicínských zákroků, ani nenese zodpovědnost za jeho průběh po zdravotní stránce.
  3. Veškeré informace svěřené Klientkou Poskytovatelce jsou považovány za zcela soukromé a citlivého charakteru. Poskytovatelka se zavazuje neposkytovat žádné informace ohledně rodiny dalším osobám a nakládat s nimi v souladu s podmínkami GDPR.
  4. Poskytovatelka má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám - zastupující dule – a to zejména v případě, že ji v poskytování Služeb brání závažné zdravotní nebo jiné důvody, nebo by tyto důvody mohly nějakým způsobem ohrozit Klientku. V takovém případě o této skutečnosti neprodleně Klientku informuje a postupuje na základě jejich další společné dohody.
 • SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOPROVODU U PORODU
  1. Podmínkou doprovodu Poskytovatelky u porodu Klientky jsou alespoň 2 osobní předporodní setkání (pokud možno i s partnerem Klientky), na kterých je probrán porodní plán Klientky, možnosti duly u porodu, přání a představy Klientky (resp. obou rodičů).
  2. Na službu Doprovod u porodu se váže držení pohotovosti Poskytovatelky pro porod Klientky v rozmezí od ukončeného 37. gestačního týdne do porodu. Pohotovost představuje nepřetržitou telefonickou dostupnost Poskytovatelky a její připravenost, v jakoukoliv dobu dne zahájit nejpozději do 2 hodin od výzvy Klientky poskytování služby fyzického doprovodu u porodu; dále být v době kolem termínu porodu k dispozici kdykoliv během dne pro telefonickou, příp. e-mailovou konzultaci. K termínu zahájení této pohotovosti je obvykle splatný tzv. pohotovostní poplatek.
  3. Poskytovatelka informuje rodiče předem o datech, kdy ví, že se porodu nebude moci účastnit (např. z důvodu zaměstnání, školení). V tyto dny je možné dohodnout zástup jiné duly, pokud se na tomto obě strany vzájemně dohodnou.
  4. Doprovod u porodu může být ze strany Poskytovatelky v nastalé situaci odmítnut ze zdravotních, nebo rodinných důvodů, eventuálně v případě účasti u jiného porodu, nebo začne-li porod v den, na který Poskytovatelka předem upozorní dle bodu 5.3.
  5. Rozhodnutí o doprovodu Poskytovatelky u porodu může být zrušeno kdykoliv během těhotenství i ze strany Klientky z důvodu změny jejího rozhodnutí. V takovém případě Klientka o tom neprodleně informuje Poskytovatelku.
  6. Současně platí všechny podmínky z bodu 4.
 • HONORÁŘ, JINÉ POPLATKY A SPLATNOSTI
  1. Klientka se zavazuje zaplatit Poskytovatelce honorář za poskytnuté služby v rozsahu sjednaném v bodu 3. této Dohody. Tento honorář se skládá z jednotlivých částí služby, jejíž ceny jsou sdělovány prostřednictvím aktualizovaných webových stránek Poskytovatelky a je také předmětem konkrétní písemně sjednané Dohody. Honorář je splatný po každé absolvované konzultaci/návštěvě v hotovosti nebo převodem na účet Poskytovatelky na základě vystavené faktury s obvyklou splatností 10 dnů.
  2. Ke každé odměně za poskytnutou službu je účtována platba za cestu Poskytovatelky k porodu nebo k osobní konzultaci/návštěvě. Aktuální sazba je uvedena na webových stránkách Poskytovatelky. 
  3. Všechny částky uvedené v této Dohodě jsou uvedeny bez DPH. Poskytovatelka není plátkyní DPH.
  4. Vybírá-li porodnice poplatek za přítomnost duly u porodu, tento poplatek platí přímo rodiče.
  5. Pokud si Klientka doprovod Poskytovatelky rozmyslí, dojde k překotnému porodu, nebo Poskytovatelka dojede k již narozenému miminku, příp. nemůže přijet z důvodů uvedených výše, pohotovostní poplatek se nevrací a případný doplatek je počítán podle využití následných služeb.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. V případě převodu odměny na účet Poskytovatelky je využíván bankovní účet č. 405 401 3083/0800.
  2. Poskytovatelka má povinnost vystavit na honorář nebo jiné finanční plnění podle této Dohody řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad doručit Klientce.
  3. Poskytovatelka má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
 • TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY

Kterákoliv strana může svůj závazek zrušit písemným oznámením druhé straně.

Poslední revize dokumentu: 18. únor 2022

Jak mě kontaktovat?

Ráda se s vámi seznámím a proberu vaši konkrétní situaci. Ozvěte se mi níže na telefonním čísle nebo e-mailu.
tel: +420 774 458 459
dula@andreaforberger.cz

Provozovatelem webu je Ing. Andrea Forberger, MA.
IČO: 04768256
Šmídkova 7, Brno, 616 00

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Kontakt Andrea Forberger